Privacyverklaring

1) Algemeen

Uw bezoek aan onze website doet ons genoegen en we willen u graag bedanken voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. Bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website wordt door ons erg belangrijk gevonden. We willen u daarom graag in kennis stellen van onderstaande informatie.

Deze privacyverklaring bevat de informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze Website en de diensten die daarmee verband houden. Deze verwerking wordt uitgevoerd door ons, Interband nv, als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Oeverstraat 17, 9160 Lokeren ingeschreven in de KBO onder nummer 0418.304.580.

Door het gebruik van onze Website en/of onze Diensten, erkent u dat u deze privacyverklaring zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de Website gecommuniceerd worden. 

Hou er rekening mee dat we zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve u onze cookie verklaring te lezen.

Deze verklaring werd het laatst aangepast op 8/02/2019.

 

2) Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in principe uitsluitend verzameld wanneer u deze voor de uitvoering van een overeenkomst, het openen van een klantaccount of in het kader een contactopname zelf aan ons doorgeeft, en deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de verwerking van uw aanvragen. Na het einde van de overeenkomst blijven uw gegevens met het oog op toepasselijke belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen opgeslagen, maar worden na afloop van deze termijnen gewist.

Wij kunnen ook gegevens verzamelen via het plaatsen van cookies. Lees daarover meer in onze cookieverklaring.

 

3) Doorgeven van persoonsgegevens

Door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan externe verwerkers zoals de met levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is, en uw betalingsgegevens geven we in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling.

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken. Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

 

4) Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

 

5) Informatie over de rechten van de klant en contact

U heeft het recht op kosteloze informatie over van u opgeslagen gegevens, evenals zo nodig recht op rectificatie, de overdracht, beperking of wissen van deze gegevens. Wanneer de verwerking op uw toestemming berust kan u deze ook intrekken. Wanneer u verdere vragen heeft over verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Hetzelfde geldt voor verzoeken met betrekking tot informatie, afscherming of wissen en rectificatie van uw persoonsgegevens, evenals voor herroeping van gegeven toestemming.

 

6) Contact

Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar Interband@skynet.be.  In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom.

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u ook altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres Interband@skynet.be. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.