Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht & Modelformulier voor herroeping

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht naar volgende maatstaf, waarbij
de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor
doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige
beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht
 
Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (ALCAR BENELUX BV,
Communicatieweg 29, 3641 SG Mijdrecht, Niederlande, Tel.: 0297-285580, Fax:
0297-282795, E-Mail: info@alcar.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk
per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te
herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor
herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw
uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is
verstreken.
 
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment
heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten
ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden
goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen
nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen,
van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de
oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft
ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben
teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar
gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen
vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze
overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht
genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen
verstuurt.
U draagt de rechtstreekse kosten van retourzending.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het
gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de
kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
 
Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht:
Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten de levering van goederen die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of
beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 

B. Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan

ALCAR BENELUX BV

Communicatieweg 29

3641 SG Mijdrecht

Niederlande

Fax: 0297-282795

E-Mail: info@alcar.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de

verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)

herroep/herroepen (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*)/ ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________

Naam van de consument(en)

________________________________________________________

Adres van de consument(en)

________________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt

ingediend)

_________________________

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Copyright © 2016, IT-Recht-Kanzlei · Alter Messeplatz 2 · 80339 München
Tel: +49 (0)89 / 130 1433 - 0· Fax: +49 (0)89 / 130 1433 - 60